คำแปล present แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ present อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

present แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. present [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขายก่อน

2. present [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสนอให้
Synonym : grant, coner
คำที่เกี่ยวข้อง : นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้

3. present [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดงให้เห็น
Synonym : show, display

4. present [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ)
Synonym : make known, acquaint with

5. present [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรากฏตัว

6. present [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้น

7. present [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของขวัญ
Synonym : gift, donation
คำที่เกี่ยวข้อง : ของกำนัล

8. present [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปัจจุบันนี้
Synonym : instant, this time

9. present [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Synonym : now, existing, current
Antonym : old,date,dated
คำที่เกี่ยวข้อง : เดี๋ยวนี้, ขณะนี้

10. present [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ณ ที่นี้
Antonym : absent
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรงนี้, ที่นี้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does present mean?
The meaning of present .
1. present [noun]
Definition : the period of time that is happening now
any continuous stretch of time including the moment of speech
Synonym : nowadays
ตัวอย่างประโยค
That is enough for the present.
He lives in the present with no thought of tomorrow.

2. present [noun]
Definition : something presented as a gift
ตัวอย่างประโยค
His tie was a present from his wife.

3. present [noun]
Definition : a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
Synonym : present tense

4. present [verb]
Definition : give an exhibition of to an interested audience
Synonym : demo, demonstrate, exhibit, show
ตัวอย่างประโยค
She shows her dogs frequently.
We will demo the new software in Washington.

5. present [verb]
Definition : bring forward and present to the mind
Synonym : lay out, represent
ตัวอย่างประโยค
We presented the arguments to him.
We cannot represent this knowledge to our formal reason.

6. present [verb]
Definition : perform (a play), especially on a stage
Synonym : represent, stage
ตัวอย่างประโยค
We are going to stage `Othello'.

7. present [verb]
Definition : hand over formally
Synonym : submit

8. present [verb]
Definition : introduce
Synonym : pose
ตัวอย่างประโยค
This poses an interesting question.

9. present [verb]
Definition : give, especially as an honor or reward
Synonym : award
ตัวอย่างประโยค
Bestow honors and prizes at graduation.

10. present [verb]
Definition : give as a present
make a gift of
Synonym : gift, give
ตัวอย่างประโยค
What will you give her for her birthday?.

11. present [verb]
Definition : deliver (a speech, oration, or idea)
Synonym : deliver
ตัวอย่างประโยค
The commencement speaker presented a forceful speech that impressed the students.

12. present [verb]
Definition : cause to come to know personally
Synonym : acquaint, introduce
ตัวอย่างประโยค
Permit me to acquaint you with my son.
Introduce the new neighbors to the community.

13. present [verb]
Definition : represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture
Synonym : portray
ตัวอย่างประโยค
The father is portrayed as a good-looking man in this painting.

14. present [verb]
Definition : present somebody with something, usually to accuse or criticize
Synonym : confront, face
ตัวอย่างประโยค
We confronted him with the evidence.
He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions.
An enormous dilemma faces us.

15. present [verb]
Definition : formally present a debutante, a representative of a country, etc.

16. present [verb]
Definition : recognize with a gesture prescribed by a military regulation
assume a prescribed position
Synonym : salute
ตัวอย่างประโยค
When the officers show up, the soldiers have to salute.

17. present [adjective]
Definition : temporal sense
intermediate between past and future
now existing or happening or in consideration
ตัวอย่างประโยค
The present leader.
Articles for present use.
The present topic.
The present system.
Present observations.

18. present [adjective]
Definition : being or existing in a specified place
ตัวอย่างประโยค
The murderer is present in this room.
Present at the wedding.
Present at the creation.


ETdict.com, Copyright ©