คำแปล previous แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ previous อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

previous แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. previous [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แต่ก่อน
Synonym : preceding, prior
คำที่เกี่ยวข้อง : เมื่อก่อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does previous mean?
The meaning of previous .
1. previous [adjective]
Definition : just preceding something else in time or order
Synonym : old
ตัวอย่างประโยค
The previous owner.
My old house was larger.

2. previous [adjective]
Definition : (used especially of persons) of the immediate past
Synonym : former, late
ตัวอย่างประโยค
The former president.
Our late President is still very active.
The previous occupant of the White House.

3. previous [adjective]
Definition : too soon or too hasty
Synonym : premature
ตัวอย่างประโยค
Our condemnation of him was a bit previous.
A premature judgment.


ETdict.com, Copyright ©