คำแปล process แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ process อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

process แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. process [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แนวทางปฏิบัติ
Synonym : means, rule, method
คำที่เกี่ยวข้อง : กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน

2. process [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพัฒนาต่อเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง : การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

3. process [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)

4. process [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินการ
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงมือปฏิบัติ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does process mean?
The meaning of process .
1. process [noun]
Definition : a particular course of action intended to achieve a result
Synonym : procedure
ตัวอย่างประโยค
The procedure of obtaining a driver's license.
It was a process of trial and error.

2. process [noun]
Definition : (psychology) the performance of some composite cognitive activity
an operation that affects mental contents
Synonym : cognitive operation, cognitive process, mental process, operation
ตัวอย่างประโยค
The process of thinking.
The cognitive operation of remembering.

3. process [noun]
Definition : a writ issued by authority of law
usually compels the defendant's attendance in a civil suit
failure to appear results in a default judgment against the defendant
Synonym : summons

4. process [noun]
Definition : a mental process that you are not directly aware of
Synonym : unconscious process
ตัวอย่างประโยค
The process of denial.

5. process [noun]
Definition : a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant
Synonym : appendage, outgrowth
ตัวอย่างประโยค
A bony process.

6. process [noun]
Definition : a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states
Synonym : physical process
ตัวอย่างประโยค
Events now in process.
The process of calcification begins later for boys than for girls.

7. process [verb]
Definition : subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition
Synonym : treat
ตัวอย่างประโยค
Process cheese.
Process hair.
Treat the water so it can be drunk.
Treat the lawn with chemicals.
Treat an oil spill.

8. process [verb]
Definition : deal with in a routine way
ตัวอย่างประโยค
I'll handle that one.
Process a loan.
Process the applicants.

9. process [verb]
Definition : perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information
ตัวอย่างประโยค
The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech.

10. process [verb]
Definition : institute legal proceedings against
file a suit against
Synonym : action, litigate, sue
ตัวอย่างประโยค
He was warned that the district attorney would process him.
She actioned the company for discrimination.

11. process [verb]
Definition : march in a procession
Synonym : march
ตัวอย่างประโยค
They processed into the dining room.

12. process [verb]
Definition : shape, form, or improve a material
Synonym : work, work on
ตัวอย่างประโยค
Work stone into tools.
Process iron.
Work the metal.

13. process [verb]
Definition : deliver a warrant or summons to someone
Synonym : serve, swear out
ตัวอย่างประโยค
He was processed by the sheriff.


ETdict.com, Copyright ©