คำแปล profile แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ profile อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

profile แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. profile [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูปหน้าด้านข้าง
Synonym : side view

2. profile [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูปโครงร่าง
Synonym : outline

3. profile [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประวัติโดยย่อ
Synonym : biography
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลโดยรวม

4. profile [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วาดรูปโครงร่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does profile mean?
The meaning of profile .
1. profile [noun]
Definition : an analysis (often in graphical form) representing the extent to which something exhibits various characteristics
ตัวอย่างประโยค
A biochemical profile of blood.
A psychological profile of serial killers.

2. profile [noun]
Definition : an outline of something (especially a human face as seen from one side)

3. profile [noun]
Definition : biographical sketch

4. profile [noun]
Definition : degree of exposure to public notice
Synonym : visibility
ตัวอย่างประโยค
That candidate does not have sufficient visibility to win an election.

5. profile [noun]
Definition : a vertical section of the Earth's crust showing the different horizons or layers

6. profile [verb]
Definition : write about
ตัวอย่างประโยค
The author of this article profiles a famous painter.

7. profile [verb]
Definition : represent in profile, by drawing or painting


ETdict.com, Copyright ©