คำแปล progress แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ progress อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

progress แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. progress [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเดินไปข้างหน้า
Synonym : progression, advance, motion
Antonym : regression
คำที่เกี่ยวข้อง : การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

2. progress [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความก้าวหน้า
Synonym : improvement, growth
Antonym : decline
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเจริญ, ความเจริญก้าวหน้า

3. progress [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินไปข้างหน้า
Synonym : proceed, move onward
Antonym : regress
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินหน้า

4. progress [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ก้าวหน้า
Synonym : advance, grow
Antonym : retreat
คำที่เกี่ยวข้อง : คืบหน้า, รุดหน้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does progress mean?
The meaning of progress .
1. progress [noun]
Definition : gradual improvement or growth or development
Synonym : advancement
ตัวอย่างประโยค
Advancement of knowledge.
Great progress in the arts.

2. progress [noun]
Definition : the act of moving forward (as toward a goal)
Synonym : advance, advancement, forward motion, onward motion, procession, progression

3. progress [noun]
Definition : a movement forward
Synonym : advance, progression
ตัวอย่างประโยค
He listened for the progress of the troops.

4. progress [verb]
Definition : develop in a positive way
Synonym : advance, come along, come on, get along, get on, shape up
ตัวอย่างประโยค
He progressed well in school.
My plants are coming along.
Plans are shaping up.

5. progress [verb]
Definition : move forward, also in the metaphorical sense
Synonym : advance, go on, march on, move on, pass on
ตัวอย่างประโยค
Time marches on.

6. progress [verb]
Definition : form or accumulate steadily
Synonym : build, build up, work up
ตัวอย่างประโยค
Resistance to the manager's plan built up quickly.
Pressure is building up at the Indian-Pakistani border.


ETdict.com, Copyright ©