คำแปล prolong แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ prolong อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

prolong แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. prolong [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น
Synonym : extend, prolongate

2. prolong [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยืดเวลา
Synonym : extend, prolongate


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does prolong mean?
The meaning of prolong .
1. prolong [verb]
Definition : lengthen in time
cause to be or last longer
Synonym : draw out, extend, protract
ตัวอย่างประโยค
We prolonged our stay.
She extended her visit by another day.
The meeting was drawn out until midnight.

2. prolong [verb]
Definition : lengthen or extend in duration or space
Synonym : keep up, sustain
ตัวอย่างประโยค
We sustained the diplomatic negotiations as long as possible.
Prolong the treatment of the patient.
Keep up the good work.


ETdict.com, Copyright ©