คำแปล proper แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ proper อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

proper แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. proper [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหมาะสม
Synonym : fit, just, fitting

2. proper [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ
Synonym : cutomary, usual

3. proper [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถูกต้อง

4. proper [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สมบูรณ์

5. proper [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดีเยี่ยม

6. proper [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างสมบูรณ์

7. proper [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างถูกต้อง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does proper mean?
The meaning of proper .
1. proper [adjective]
Definition : marked by suitability or rightness or appropriateness
ตัวอย่างประโยค
Proper medical treatment.
Proper manners.

2. proper [adjective]
Definition : having all the qualities typical of the thing specified
ตัวอย่างประโยค
Wanted a proper dinner; not just a snack.
He finally has a proper job.

3. proper [adjective]
Definition : limited to the thing specified
ตัวอย่างประโยค
The city proper.
His claim is connected with the deed proper.

4. proper [adjective]
Definition : appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs
Synonym : right
ตัวอย่างประโยค
Everything in its proper place.
The right man for the job.
She is not suitable for the position.


ETdict.com, Copyright ©