คำแปล protest แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ protest อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

protest แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. protest [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยืนยัน
Synonym : declare
คำที่เกี่ยวข้อง : ประกาศยืนยัน

2. protest [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยืนยัน
Synonym : declare
คำที่เกี่ยวข้อง : ประกาศยืนยัน

3. protest [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คัดค้าน
Synonym : disagree, object
Antonym : agree
คำที่เกี่ยวข้อง : ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง

4. protest [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คัดค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง : ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง

5. protest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การคัดค้าน
Synonym : denial, compliant
Antonym : agreement
คำที่เกี่ยวข้อง : การประท้วง

6. protest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำคัดค้าน
Synonym : denial, compliant
Antonym : agreement


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does protest mean?
The meaning of protest .
1. protest [noun]
Definition : a formal and solemn declaration of objection
Synonym : protestation
ตัวอย่างประโยค
They finished the game under protest to the league president.
The senator rose to register his protest.
The many protestations did not stay the execution.

2. protest [noun]
Definition : the act of protesting
a public (often organized) manifestation of dissent
Synonym : dissent, objection

3. protest [noun]
Definition : the act of making a strong public expression of disagreement and disapproval
ตัวอย่างประโยค
He shouted his protests at the umpire.
A shower of protest was heard from the rear of the hall.

4. protest [verb]
Definition : utter words of protest

5. protest [verb]
Definition : express opposition through action or words
Synonym : dissent, resist
ตัวอย่างประโยค
Dissent to the laws of the country.

6. protest [verb]
Definition : affirm or avow formally or solemnly
ตัวอย่างประโยค
The suspect protested his innocence.


ETdict.com, Copyright ©