คำแปล proximity แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ proximity อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

proximity แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. proximity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความใกล้ชิด
Synonym : concurrence, closeness, vicinity


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does proximity mean?
The meaning of proximity .
1. proximity [noun]
Definition : the property of being close together
Synonym : propinquity

2. proximity [noun]
Definition : the region close around a person or thing

3. proximity [noun]
Definition : a Gestalt principle of organization holding that (other things being equal) objects or events that are near to one another (in space or time) are perceived as belonging together as a unit
Synonym : law of proximity


ETdict.com, Copyright ©