คำแปล pulp แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pulp อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pulp แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pulp [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อของผลไม้
Synonym : flesh, pith
คำที่เกี่ยวข้อง : เนื้อผลไม้

2. pulp [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อไม้

3. pulp [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อฟัน

4. pulp [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพต่ำ
Synonym : tabloid


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pulp mean?
The meaning of pulp .
1. pulp [noun]
Definition : any soft or soggy mass
Synonym : mush
ตัวอย่างประโยค
He pounded it to a pulp.

2. pulp [noun]
Definition : a soft moist part of a fruit
Synonym : flesh

3. pulp [noun]
Definition : a mixture of cellulose fibers

4. pulp [noun]
Definition : an inexpensive magazine printed on poor quality paper
Synonym : pulp magazine

5. pulp [noun]
Definition : the soft inner part of a tooth

6. pulp [verb]
Definition : remove the pulp from, as from a fruit

7. pulp [verb]
Definition : reduce to pulp
ตัวอย่างประโยค
Pulp fruit.
Pulp wood.


ETdict.com, Copyright ©