คำแปล purge แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ purge อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

purge แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. purge [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กำจัด

2. purge [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ล้างมลทิน
Synonym : purify
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้หมดบาป

3. purge [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกำจัด
Synonym : cleaning
คำที่เกี่ยวข้อง : การชะล้าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does purge mean?
The meaning of purge .
1. purge [noun]
Definition : the act of clearing yourself (or another) from some stigma or charge
Synonym : purgation, purging

2. purge [noun]
Definition : an act of removing by cleansing
ridding of sediment or other undesired elements
Synonym : purging

3. purge [noun]
Definition : an abrupt or sudden removal of a person or group from an organization or place
ตัวอย่างประโยค
He died in a purge by Stalin.

4. purge [verb]
Definition : oust politically
ตัวอย่างประโยค
Deng Xiao Ping was purged several times throughout his lifetime.

5. purge [verb]
Definition : clear of a charge

6. purge [verb]
Definition : make pure or free from sin or guilt
Synonym : purify, sanctify
ตัวอย่างประโยค
He left the monastery purified.

7. purge [verb]
Definition : rid of impurities
ตัวอย่างประโยค
Purge the water.
Purge your mind.

8. purge [verb]
Definition : rinse, clean, or empty with a liquid
Synonym : flush, scour
ตัวอย่างประโยค
Flush the wound with antibiotics.
Purge the old gas tank.

9. purge [verb]
Definition : eject the contents of the stomach through the mouth
Synonym : barf, be sick, cast, cat, chuck, disgorge, honk, puke, regorge, regurgitate, retch, sick, spew, spue, throw up, upchuck, vomit, vomit up
ตัวอย่างประโยค
After drinking too much, the students vomited.
He purged continuously.
The patient regurgitated the food we gave him last night.

10. purge [verb]
Definition : excrete or evacuate (someone's bowels or body)
ตัวอย่างประโยค
The doctor decided that the patient must be purged.


ETdict.com, Copyright ©