คำแปล purple แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ purple อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

purple แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. purple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีม่วง
Synonym : purplish, purply, buish red

2. purple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งของที่มีสีม่วง

3. purple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งพระราชา

4. purple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สีม่วง

5. purple [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นสีม่วง

6. purple [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลายเป็นสีม่วง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does purple mean?
The meaning of purple .
1. purple [noun]
Definition : a purple color or pigment
Synonym : purpleness

2. purple [noun]
Definition : of imperial status
ตัวอย่างประโยค
He was born to the purple.

3. purple [verb]
Definition : become purple

4. purple [verb]
Definition : color purple
Synonym : empurple, purpurate

5. purple [adjective]
Definition : of a color intermediate between red and blue
Synonym : purplish, violet

6. purple [adjective]
Definition : excessively elaborate or showily expressed
Synonym : empurpled, over-embellished
ตัวอย่างประโยค
A writer of empurpled literature.
Many purple passages.
An over-embellished story of the fish that got away.

7. purple [adjective]
Definition : belonging to or befitting a supreme ruler
Synonym : imperial, majestic, regal, royal
ตัวอย่างประโยค
Golden age of imperial splendor.
Purple tyrant.
Regal attire.
Treated with royal acclaim.
The royal carriage of a stag's head.


ETdict.com, Copyright ©