คำแปล purpose แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ purpose อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

purpose แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. purpose [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมาย, วัตถุประสงค์

2. purpose [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความต้องการ
Synonym : intention, mission, objective
คำที่เกี่ยวข้อง : ความประสงค์, ความปรารถนา

3. purpose [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หน้าที่
Synonym : function, role

4. purpose [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้งเป้าหมาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does purpose mean?
The meaning of purpose .
1. purpose [noun]
Definition : an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions
Synonym : aim, design, intent, intention
ตัวอย่างประโยค
His intent was to provide a new translation.
Good intentions are not enough.
It was created with the conscious aim of answering immediate needs.
He made no secret of his designs.

2. purpose [noun]
Definition : what something is used for
Synonym : function, role, use
ตัวอย่างประโยค
The function of an auger is to bore holes.
Ballet is beautiful but what use is it?.

3. purpose [noun]
Definition : the quality of being determined to do or achieve something
firmness of purpose
Synonym : determination
ตัวอย่างประโยค
His determination showed in his every movement.
He is a man of purpose.

4. purpose [verb]
Definition : propose or intend
Synonym : aim, propose, purport
ตัวอย่างประโยค
I aim to arrive at noon.

5. purpose [verb]
Definition : reach a decision
Synonym : resolve
ตัวอย่างประโยค
He resolved never to drink again.


ETdict.com, Copyright ©