คำแปล put forward แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ put forward อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

put forward แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. put forward [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : วางข้างหน้า
Synonym : lay back, put back

2. put forward [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เสนอแนะ
Synonym : put forth, put out
คำที่เกี่ยวข้อง : เสนอ

3. put forward [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ก้าวหน้า
Synonym : bring on
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เจริญ

4. put forward [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เลื่อนให้เร็วขึ้น
Synonym : put off

5. put forward [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : หมุนเข็มนาฬิกา
Synonym : go back, put ahead


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does put forward mean?
The meaning of put forward .
1. put forward [verb]
Definition : put before
Synonym : posit, state, submit
ตัวอย่างประโยค
I submit to you that the accused is guilty.

2. put forward [verb]
Definition : insist on having one's opinions and rights recognized
Synonym : assert
ตัวอย่างประโยค
Women should assert themselves more!.

3. put forward [verb]
Definition : summon into action or bring into existence, often as if by magic
Synonym : arouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, raise, stir
ตัวอย่างประโยค
Raise the specter of unemployment.
He conjured wild birds in the air.
Call down the spirits from the mountain.

4. put forward [verb]
Definition : propose as a candidate for some honor
Synonym : nominate, put up


ETdict.com, Copyright ©