คำแปล qualification แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ qualification อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

qualification แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. qualification [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณสมบัติ
Synonym : qualifiedness

2. qualification [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณสมบัติ
Synonym : capability, competence, expertness
คำที่เกี่ยวข้อง : คุณวุฒิ

3. qualification [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อจำกัด
Synonym : condition, limitation
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อแม้, ข้อบังคับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does qualification mean?
The meaning of qualification .
1. qualification [noun]
Definition : an attribute that must be met or complied with and that fits a person for something
Synonym : making
ตัวอย่างประโยค
Her qualifications for the job are excellent.
One of the qualifications for admission is an academic degree.
She has the makings of fine musician.

2. qualification [noun]
Definition : the act of modifying or changing the strength of some idea
ตัวอย่างประโยค
His new position involves a qualification of his party's platform.

3. qualification [noun]
Definition : a statement that limits or restricts some claim
Synonym : reservation
ตัวอย่างประโยค
He recommended her without any reservations.


ETdict.com, Copyright ©