คำแปล qualify แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ qualify อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

qualify แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. qualify [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้เหมาะสม
Synonym : suit, fit
Antonym : fail,be unsuited
คำที่เกี่ยวข้อง : มีคุณสมบัติเหมาะสม

2. qualify [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีคุณสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้มีคุณวุฒิ

3. qualify [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดัดแปลง
Synonym : modify
คำที่เกี่ยวข้อง : แก้ไข

4. qualify [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง : มีสิทธิ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does qualify mean?
The meaning of qualify .
1. qualify [verb]
Definition : prove capable or fit
meet requirements
Synonym : measure up

2. qualify [verb]
Definition : pronounce fit or able
ตัวอย่างประโยค
She was qualified to run the marathon.
They nurses were qualified to administer the injections.

3. qualify [verb]
Definition : make more specific
Synonym : restrict
ตัวอย่างประโยค
Qualify these remarks.

4. qualify [verb]
Definition : make fit or prepared
Synonym : dispose
ตัวอย่างประโยค
Your education qualifies you for this job.

5. qualify [verb]
Definition : specify as a condition or requirement in a contract or agreement
make an express demand or provision in an agreement
Synonym : condition, specify, stipulate
ตัวอย่างประโยค
The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life.
The contract stipulates the dates of the payments.

6. qualify [verb]
Definition : describe or portray the character or the qualities or peculiarities of
Synonym : characterise, characterize
ตัวอย่างประโยค
You can characterize his behavior as that of an egotist.
This poem can be characterized as a lament for a dead lover.

7. qualify [verb]
Definition : add a modifier to a constituent
Synonym : modify


ETdict.com, Copyright ©