คำแปล quartet แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ quartet อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

quartet แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. quartet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มที่มีสี่คน
Synonym : four people, four voices, foursome
คำที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มที่มีสี่อย่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does quartet mean?
The meaning of quartet .
1. quartet [noun]
Definition : the cardinal number that is the sum of three and one
Synonym : 4, four, foursome, iv, little joe, quadruplet, quatern, quaternary, quaternion, quaternity, tetrad

2. quartet [noun]
Definition : four performers or singers who perform together
Synonym : quartette

3. quartet [noun]
Definition : a set of four similar things considered as a unit
Synonym : quadruple, quadruplet, quartette

4. quartet [noun]
Definition : four people considered as a unit
Synonym : foursome, quartette
ตัวอย่างประโยค
He joined a barbershop quartet.
The foursome teed off before 9 a.m..

5. quartet [noun]
Definition : a musical composition for four performers
Synonym : quartette


ETdict.com, Copyright ©