คำแปล question แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ question อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

question แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. question [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำถาม
Synonym : enigma, problem
Antonym : answer
คำที่เกี่ยวข้อง : ปัญหา, ข้อสงสัย

2. question [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การถาม
Synonym : inquiry, inquiring, interrogatory

3. question [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวข้อ
Synonym : topic, issue, proposal
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา

4. question [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งคำถาม
คำที่เกี่ยวข้อง : ซักถาม, สอบถาม

5. question [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สงสัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does question mean?
The meaning of question .
1. question [noun]
Definition : an instance of questioning
Synonym : enquiry, inquiry, interrogation, query
ตัวอย่างประโยค
There was a question about my training.
We made inquiries of all those who were present.

2. question [noun]
Definition : the subject matter at issue
Synonym : head
ตัวอย่างประโยค
The question of disease merits serious discussion.
Under the head of minor Roman poets.

3. question [noun]
Definition : a sentence of inquiry that asks for a reply
Synonym : interrogation, interrogative, interrogative sentence
ตัวอย่างประโยค
He asked a direct question.
He had trouble phrasing his interrogations.

4. question [noun]
Definition : uncertainty about the truth or factuality or existence of something
Synonym : doubt, doubtfulness, dubiousness
ตัวอย่างประโยค
The dubiousness of his claim.
There is no question about the validity of the enterprise.

5. question [noun]
Definition : a formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote
Synonym : motion
ตัวอย่างประโยค
He made a motion to adjourn.
She called for the question.

6. question [noun]
Definition : an informal reference to a marriage proposal
ตัวอย่างประโยค
He was ready to pop the question.

7. question [verb]
Definition : challenge the accuracy, probity, or propriety of
Synonym : call into question, oppugn
ตัวอย่างประโยค
We must question your judgment in this matter.

8. question [verb]
Definition : pose a series of questions to
Synonym : interrogate
ตัวอย่างประโยค
The suspect was questioned by the police.
We questioned the survivor about the details of the explosion.

9. question [verb]
Definition : pose a question
Synonym : query

10. question [verb]
Definition : conduct an interview in television, newspaper, and radio reporting
Synonym : interview

11. question [verb]
Definition : place in doubt or express doubtful speculation
Synonym : wonder
ตัวอย่างประโยค
I wonder whether this was the right thing to do.
She wondered whether it would snow tonight.


ETdict.com, Copyright ©