คำแปล race แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ race อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

race แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแข่งขัน
Synonym : contest, competition
คำที่เกี่ยวข้อง : การแข่งขันด้านความเร็ว

2. race [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แข่งขัน (ความเร็ว)
Synonym : speed
Antonym : crawl
คำที่เกี่ยวข้อง : วิ่งแข่ง

3. race [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วิ่งอย่างเร็ว
Synonym : run, dash, hurry
Antonym : creep
คำที่เกี่ยวข้อง : เร่งรีบ, รีบไปอย่างรวดเร็ว

4. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระแสน้ำ
Synonym : current

5. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ร่องน้ำ
Synonym : raceway
คำที่เกี่ยวข้อง : รางน้ำ

6. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มนุษยชาติ
Synonym : mankind

7. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เชื้อชาติ
Synonym : nationality
คำที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มชาติพันธุ์, เผ่าพันธุ์

8. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่ม
Synonym : tribe
คำที่เกี่ยวข้อง : ชนิด, ประเภท, จำพวก

9. race [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พันธุ์ (พืชหรือสัตว์)
Synonym : breed


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does race mean?
The meaning of race .
1. race [noun]
Definition : any competition
ตัวอย่างประโยค
The race for the presidency.

2. race [noun]
Definition : a contest of speed
ตัวอย่างประโยค
The race is to the swift.

3. race [noun]
Definition : people who are believed to belong to the same genetic stock
ตัวอย่างประโยค
Some biologists doubt that there are important genetic differences between races of human beings.

4. race [noun]
Definition : (biology) a taxonomic group that is a division of a species
usually arises as a consequence of geographical isolation within a species
Synonym : subspecies

5. race [noun]
Definition : the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller
Synonym : airstream, backwash, slipstream, wash

6. race [noun]
Definition : a canal for a current of water
Synonym : raceway

7. race [verb]
Definition : move fast
Synonym : belt along, bucket along, cannonball along, hasten, hie, hotfoot, pelt along, rush, rush along, speed, step on it
ตัวอย่างประโยค
He rushed down the hall to receive his guests.
The cars raced down the street.

8. race [verb]
Definition : compete in a race
Synonym : run
ตัวอย่างประโยค
He is running the Marathon this year.
Let's race and see who gets there first.

9. race [verb]
Definition : to work as fast as possible towards a goal, sometimes in competition with others
ตัวอย่างประโยค
We are racing to find a cure for AIDS.

10. race [verb]
Definition : cause to move fast or to rush or race
Synonym : rush
ตัวอย่างประโยค
The psychologist raced the rats through a long maze.


ETdict.com, Copyright ©