คำแปล rare แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rare อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rare แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rare [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งหายาก
Synonym : few, infrequent, uncommon
Antonym : common
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย

2. rare [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีค่า
Synonym : excellent, fine, valuable
คำที่เกี่ยวข้อง : เลิศ, ประเสริฐ

3. rare [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เบาบาง (อากาศ)
Synonym : ethereal, light

4. rare [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่สุกมาก
Synonym : undercooked
คำที่เกี่ยวข้อง : กึ่งสุก

5. rare [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : สุดยอด
คำที่เกี่ยวข้อง : ดีเยี่ยม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rare mean?
The meaning of rare .
1. rare [adjective]
Definition : not widely known
especially valued for its uncommonness
ตัวอย่างประโยค
A rare word.
Rare books.

2. rare [adjective]
Definition : recurring only at long intervals
ตัวอย่างประโยค
A rare appearance.
Total eclipses are rare events.

3. rare [adjective]
Definition : not widely distributed
ตัวอย่างประโยค
Rare herbs.
Rare patches of green in the desert.

4. rare [adjective]
Definition : having low density
Synonym : rarefied, rarified
ตัวอย่างประโยค
Rare gasses.
Lightheaded from the rarefied mountain air.

5. rare [adjective]
Definition : marked by an uncommon quality
especially superlative or extreme of its kind
Synonym : uncommon
ตัวอย่างประโยค
What is so rare as a day in June.
A rare skill.
An uncommon sense of humor.
She was kind to an uncommon degree.

6. rare [adjective]
Definition : (of meat) cooked a short time
still red inside
ตัวอย่างประโยค
Rare roast beef.


ETdict.com, Copyright ©