คำแปล ready แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ready อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ready แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ready [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมพร้อม
Synonym : prepared
คำที่เกี่ยวข้อง : พร้อม

2. ready [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พร้อมใช้
Synonym : available
คำที่เกี่ยวข้อง : ใช้ได้ทันที, เสร็จ

3. ready [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เต็มใจ
Synonym : eager, willing

4. ready [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : รวดเร็ว
Synonym : alert, prompt, quick
คำที่เกี่ยวข้อง : ทันที, ฉับพลัน

5. ready [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ง่าย
Synonym : handy
คำที่เกี่ยวข้อง : คล่อง, สะดวก

6. ready [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ฉลาด
Synonym : clever, intelligent, keen
คำที่เกี่ยวข้อง : เฉียบแหลม

7. ready [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมพร้อม
Synonym : make ready
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้พร้อม

8. ready [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินสด
คำที่เกี่ยวข้อง : ี่

9. ready [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ท่าเตรียมยิง

10. ready [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาพเตรียมพร้อม

11. ready [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำบอกให้ผู้แข่งเตรียมพร้อมเริ่มแข่งขัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ready mean?
The meaning of ready .
1. ready [noun]
Definition : poised for action
ตัวอย่างประโยค
Their guns were at the ready.

2. ready [verb]
Definition : prepare for eating by applying heat
Synonym : cook, fix, make, prepare
ตัวอย่างประโยค
Cook me dinner, please.
Can you make me an omelette?.
Fix breakfast for the guests, please.

3. ready [verb]
Definition : make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc
Synonym : fix, gear up, prepare, set, set up
ตัวอย่างประโยค
Get the children ready for school!.
Prepare for war.
I was fixing to leave town after I paid the hotel bill.

4. ready [adjective]
Definition : completely prepared or in condition for immediate action or use or progress
ตัวอย่างประโยค
Get ready.
She is ready to resign.
The bridge is ready to collapse.
I am ready to work.
Ready for action.
Ready for use.
The soup will be ready in a minute.
Ready to learn to read.

5. ready [adjective]
Definition : (of especially money) immediately available
ตัวอย่างประโยค
He seems to have ample ready money.
A ready source of cash.

6. ready [adjective]
Definition : mentally disposed
ตัวอย่างประโยค
He was ready to believe her.

7. ready [adjective]
Definition : made suitable and available for immediate use
ตัวอย่างประโยค
Dinner is ready.

8. ready [adjective]
Definition : apprehending and responding with speed and sensitivity
Synonym : quick
ตัวอย่างประโยค
A quick mind.
A ready wit.


ETdict.com, Copyright ©