คำแปล reason แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reason อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reason แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reason [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุผล
Synonym : cause, motive
คำที่เกี่ยวข้อง : มูลเหตุ

2. reason [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความมีเหตุผล
Synonym : rationality, sanity

3. reason [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สติ
Synonym : common sense
คำที่เกี่ยวข้อง : สติสัมปชัญญะ

4. reason [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การใช้เหตุผล
Synonym : logic
คำที่เกี่ยวข้อง : การให้เหตุผล

5. reason [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คิดอย่างมีเหตุผล
Synonym : think through

6. reason [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชี้แจงเหตุผล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reason mean?
The meaning of reason .
1. reason [noun]
Definition : a rational motive for a belief or action
Synonym : ground
ตัวอย่างประโยค
The reason that war was declared.
The grounds for their declaration.

2. reason [noun]
Definition : an explanation of the cause of some phenomenon
ตัวอย่างประโยค
The reason a steady state was never reached was that the back pressure built up too slowly.

3. reason [noun]
Definition : the capacity for rational thought or inference or discrimination
Synonym : intellect, understanding
ตัวอย่างประโยค
We are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil.

4. reason [noun]
Definition : the state of having good sense and sound judgment
Synonym : rationality, reasonableness
ตัวอย่างประโยค
His rationality may have been impaired.
He had to rely less on reason than on rousing their emotions.

5. reason [noun]
Definition : a justification for something existing or happening
Synonym : cause, grounds
ตัวอย่างประโยค
He had no cause to complain.
They had good reason to rejoice.

6. reason [noun]
Definition : a fact that logically justifies some premise or conclusion
ตัวอย่างประโยค
There is reason to believe he is lying.

7. reason [verb]
Definition : decide by reasoning
draw or come to a conclusion
Synonym : conclude, reason out
ตัวอย่างประโยค
We reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house.

8. reason [verb]
Definition : present reasons and arguments
Synonym : argue

9. reason [verb]
Definition : think logically
ตัวอย่างประโยค
The children must learn to reason.


ETdict.com, Copyright ©