คำแปล reference แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reference อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reference แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reference [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การอ้างอิง
คำที่เกี่ยวข้อง : การอ้างถึง

2. reference [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เอกสารอ้างอิง
คำที่เกี่ยวข้อง : หนังสืออ้างอิง

3. reference [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังสือรับรอง
Synonym : recommendation


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reference mean?
The meaning of reference .
1. reference [noun]
Definition : a remark that calls attention to something or someone
Synonym : mention
ตัวอย่างประโยค
She made frequent mention of her promotion.
There was no mention of it.
The speaker made several references to his wife.

2. reference [noun]
Definition : a short note recognizing a source of information or of a quoted passage
Synonym : acknowledgment, citation, cite, credit, mention, quotation
ตัวอย่างประโยค
The student's essay failed to list several important citations.
The acknowledgments are usually printed at the front of a book.
The article includes mention of similar clinical cases.

3. reference [noun]
Definition : an indicator that orients you generally
Synonym : point of reference, reference point
ตัวอย่างประโยค
It is used as a reference for comparing the heating and the electrical energy involved.

4. reference [noun]
Definition : a book to which you can refer for authoritative facts
Synonym : book of facts, reference book, reference work
ตัวอย่างประโยค
He contributed articles to the basic reference work on that topic.

5. reference [noun]
Definition : a formal recommendation by a former employer to a potential future employer describing the person's qualifications and dependability
Synonym : character, character reference
ตัวอย่างประโยค
Requests for character references are all too often answered evasively.

6. reference [noun]
Definition : the most direct or specific meaning of a word or expression
the class of objects that an expression refers to
Synonym : denotation, extension
ตัวอย่างประโยค
The extension of `satellite of Mars' is the set containing only Demos and Phobos.

7. reference [noun]
Definition : the act of referring or consulting
Synonym : consultation
ตัวอย่างประโยค
Reference to an encyclopedia produced the answer.

8. reference [noun]
Definition : a publication (or a passage from a publication) that is referred to
Synonym : source
ตัวอย่างประโยค
He carried an armful of references back to his desk.
He spent hours looking for the source of that quotation.

9. reference [noun]
Definition : (computer science) the code that identifies where a piece of information is stored
Synonym : address, computer address

10. reference [noun]
Definition : the relation between a word or phrase and the object or idea it refers to
ตัวอย่างประโยค
He argued that reference is a consequence of conditioned reflexes.

11. reference [verb]
Definition : refer to
Synonym : cite
ตัวอย่างประโยค
He referenced his colleagues' work.


ETdict.com, Copyright ©