คำแปล regard แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ regard อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

regard แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. regard [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พิจารณา
Synonym : consider, judge, think

2. regard [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง : สนใจ

3. regard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จ้องมอง
Synonym : gaze, look, watch
คำที่เกี่ยวข้อง : ดู, เพ่ง

4. regard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเอาใจใส่
Synonym : attention, heed, interest
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสนใจ

5. regard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเป็นที่นับถือ
Synonym : esteem, respect
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเคารพ

6. regard [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจ้องมอง
Synonym : gaze, look, stare


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does regard mean?
The meaning of regard .
1. regard [noun]
Definition : (usually preceded by `in') a detail or point
Synonym : respect
ตัวอย่างประโยค
It differs in that respect.

2. regard [noun]
Definition : paying particular notice (as to children or helpless people)
Synonym : attentiveness, heed, paying attention
ตัวอย่างประโยค
His attentiveness to her wishes.
He spends without heed to the consequences.

3. regard [noun]
Definition : (usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare
Synonym : compliments, wish
ตัวอย่างประโยค
Give him my kind regards.
My best wishes.

4. regard [noun]
Definition : a long fixed look
Synonym : gaze
ตัวอย่างประโยค
He fixed his paternal gaze on me.

5. regard [noun]
Definition : the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)
Synonym : esteem, respect
ตัวอย่างประโยค
It is held in esteem.
A man who has earned high regard.

6. regard [noun]
Definition : a feeling of friendship and esteem
Synonym : respect
ตัวอย่างประโยค
She mistook his manly regard for love.
He inspires respect.

7. regard [noun]
Definition : an attitude of admiration or esteem
Synonym : esteem, respect
ตัวอย่างประโยค
She lost all respect for him.

8. regard [verb]
Definition : deem to be
Synonym : consider, reckon, see, view
ตัวอย่างประโยค
She views this quite differently from me.
I consider her to be shallow.
I don't see the situation quite as negatively as you do.

9. regard [verb]
Definition : look at attentively
Synonym : consider

10. regard [verb]
Definition : connect closely and often incriminatingly
Synonym : affect, involve
ตัวอย่างประโยค
This new ruling affects your business.


ETdict.com, Copyright ©