คำแปล reject แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reject อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reject แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reject [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิเสธ
Synonym : decline, deny, refuse
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ยอมรับ

2. reject [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บอกปัด
Synonym : discard, outcast
คำที่เกี่ยวข้อง : ทอดทิ้ง, ไม่แยแส

3. reject [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา)
Synonym : decline

4. reject [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อาเจียน
Synonym : disgorge, vomit

5. reject [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ
Synonym : the dregs, the flotsam and jetsam


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reject mean?
The meaning of reject .
1. reject [noun]
Definition : the person or thing that is rejected or set aside as inferior in quality
Synonym : cull

2. reject [verb]
Definition : refuse to accept or acknowledge
ตัวอย่างประโยค
I reject the idea of starting a war.
The journal rejected the student's paper.

3. reject [verb]
Definition : refuse to accept
Synonym : decline, pass up, refuse, turn down
ตัวอย่างประโยค
He refused my offer of hospitality.

4. reject [verb]
Definition : deem wrong or inappropriate
Synonym : disapprove
ตัวอย่างประโยค
I disapprove of her child rearing methods.

5. reject [verb]
Definition : reject with contempt
Synonym : disdain, freeze off, pooh-pooh, scorn, spurn, turn down
ตัวอย่างประโยค
She spurned his advances.

6. reject [verb]
Definition : resist immunologically the introduction of some foreign tissue or organ
Synonym : refuse, resist
ตัวอย่างประโยค
His body rejected the liver of the donor.

7. reject [verb]
Definition : refuse entrance or membership
Synonym : refuse, turn away, turn down
ตัวอย่างประโยค
They turned away hundreds of fans.
Black people were often rejected by country clubs.

8. reject [verb]
Definition : dismiss from consideration or a contest
Synonym : eliminate, rule out, winnow out
ตัวอย่างประโยค
John was ruled out as a possible suspect because he had a strong alibi.
This possibility can be eliminated from our consideration.


ETdict.com, Copyright ©