คำแปล relationship แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ relationship อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

relationship แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. relationship [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสัมพันธ์
Synonym : association, connection
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเกี่ยวข้องกัน

2. relationship [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเป็นญาติกัน
Synonym : kinship

3. relationship [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
Synonym : affair, liaison


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does relationship mean?
The meaning of relationship .
1. relationship [noun]
Definition : a relation between people
(`relationship' is often used where `relation' would serve, as in `the relationship between inflation and unemployment', but the preferred usage of `relationship' is for human relations or states of relatedness)
Synonym : human relationship
ตัวอย่างประโยค
The relationship between mothers and their children.

2. relationship [noun]
Definition : a state of connectedness between people (especially an emotional connection)
ตัวอย่างประโยค
He didn't want his wife to know of the relationship.

3. relationship [noun]
Definition : a state involving mutual dealings between people or parties or countries

4. relationship [noun]
Definition : (anthropology) relatedness or connection by blood or marriage or adoption
Synonym : family relationship, kinship


ETdict.com, Copyright ©