คำแปล relief แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ relief อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

relief แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. relief [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การผ่อนคลาย
Synonym : easing, easement, alleviation, softening
คำที่เกี่ยวข้อง : การปลดเปลื้อง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does relief mean?
The meaning of relief .
1. relief [noun]
Definition : the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced
Synonym : alleviation, assuagement
ตัวอย่างประโยค
As he heard the news he was suddenly flooded with relief.

2. relief [noun]
Definition : the condition of being comfortable or relieved (especially after being relieved of distress)
Synonym : ease
ตัวอย่างประโยค
He enjoyed his relief from responsibility.
Getting it off his conscience gave him some ease.

3. relief [noun]
Definition : (law) redress awarded by a court
ตัวอย่างประโยค
Was the relief supposed to be protection from future harm or compensation for past injury?.

4. relief [noun]
Definition : someone who takes the place of another (as when things get dangerous or difficult)
Synonym : backup, backup man, fill-in, reliever, stand-in, substitute
ตัวอย่างประโยค
The star had a stand-in for dangerous scenes.
We need extra employees for summer fill-ins.

5. relief [noun]
Definition : assistance in time of difficulty
Synonym : ministration, succor, succour
ตัวอย่างประโยค
The contributions provided some relief for the victims.

6. relief [noun]
Definition : a pause for relaxation
Synonym : respite, rest, rest period
ตัวอย่างประโยค
People actually accomplish more when they take time for short rests.

7. relief [noun]
Definition : a change for the better
Synonym : easing, moderation

8. relief [noun]
Definition : aid for the aged or indigent or handicapped
ตัวอย่างประโยค
He has been on relief for many years.

9. relief [noun]
Definition : the act of reducing something unpleasant (as pain or annoyance)
Synonym : alleviation, easement, easing
ตัวอย่างประโยค
He asked the nurse for relief from the constant pain.

10. relief [noun]
Definition : sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to stand out from the surrounding background
Synonym : embossment, relievo, rilievo, sculptural relief

11. relief [noun]
Definition : the act of freeing a city or town that has been besieged
ตัวอย่างประโยค
He asked for troops for the relief of Atlanta.


ETdict.com, Copyright ©