คำแปล remove แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ remove อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

remove แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำออกไป
Synonym : delete, displace, take away
คำที่เกี่ยวข้อง : เอาออก

2. remove [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โยกย้าย
Synonym : relocate
คำที่เกี่ยวข้อง : ย้าย, ปลดตำแหน่ง

3. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โยกย้าย
Synonym : relocate
คำที่เกี่ยวข้อง : ย้าย, ปลดตำแหน่ง

4. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอดออก (เสื้อผ้า)
Synonym : take off
คำที่เกี่ยวข้อง : ถอด

5. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลบออก
Synonym : delete, erase
คำที่เกี่ยวข้อง : ล้างออก, ขจัด

6. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค)
คำที่เกี่ยวข้อง : ขจัดปัญหา

7. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไล่ออก
Synonym : dismiss, expel

8. remove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระยะห่าง
Synonym : distance
คำที่เกี่ยวข้อง : ความห่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does remove mean?
The meaning of remove .
1. remove [noun]
Definition : degree of figurative distance or separation
ตัวอย่างประโยค
Just one remove from madness.
It imitates at many removes a Shakespearean tragedy.

2. remove [verb]
Definition : remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract
Synonym : take, take away, withdraw
ตัวอย่างประโยค
Remove a threat.
Remove a wrapper.
Remove the dirty dishes from the table.
Take the gun from your pocket.
This machine withdraws heat from the environment.

3. remove [verb]
Definition : remove from a position or an office

4. remove [verb]
Definition : dispose of
Synonym : get rid of
ตัวอย่างประโยค
Get rid of these old shoes!.
The company got rid of all the dead wood.

5. remove [verb]
Definition : cause to leave
Synonym : move out, take out
ตัวอย่างประโยค
The teacher took the children out of the classroom.

6. remove [verb]
Definition : shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes
Synonym : transfer
ตัวอย่างประโยค
He removed his children to the countryside.
Remove the troops to the forest surrounding the city.
Remove a case to another court.

7. remove [verb]
Definition : go away or leave
Synonym : absent
ตัวอย่างประโยค
He absented himself.

8. remove [verb]
Definition : kill intentionally and with premeditation
Synonym : bump off, dispatch, hit, murder, off, polish off, slay
ตัวอย่างประโยค
The mafia boss ordered his enemies murdered.

9. remove [verb]
Definition : get rid of something abstract
Synonym : take away
ตัวอย่างประโยค
The death of her mother removed the last obstacle to their marriage.
God takes away your sins.


ETdict.com, Copyright ©