คำแปล render แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ render อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

render แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ความช่วยเหลือ
Synonym : give help, provide, submit
คำที่เกี่ยวข้อง : เสนอ, จัดหาให้, จัดให้

2. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แปล
Synonym : translate
คำที่เกี่ยวข้อง : ถอดความ

3. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี)
Synonym : act, play, perform

4. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็น
Synonym : cause to become, make

5. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอมแพ้
Synonym : give up, surrender
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมจำนน

6. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งคืน
Synonym : give back, return

7. render [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉาบปูน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does render mean?
The meaning of render .
1. render [noun]
Definition : a substance similar to stucco but exclusively applied to masonry walls

2. render [verb]
Definition : cause to become
ตัวอย่างประโยค
The shot rendered her immobile.

3. render [verb]
Definition : give something useful or necessary to
Synonym : furnish, provide, supply
ตัวอย่างประโยค
We provided the room with an electrical heater.

4. render [verb]
Definition : give an interpretation or rendition of
Synonym : interpret
ตัวอย่างประโยค
The pianist rendered the Beethoven sonata beautifully.

5. render [verb]
Definition : give or supply
Synonym : generate, give, return, yield
ตัวอย่างประโยค
The cow brings in 5 liters of milk.
This year's crop yielded 1,000 bushels of corn.
The estate renders some revenue for the family.

6. render [verb]
Definition : pass down
Synonym : deliver, return
ตัวอย่างประโยค
Render a verdict.
Deliver a judgment.

7. render [verb]
Definition : make over as a return
Synonym : submit
ตัวอย่างประโยค
They had to render the estate.

8. render [verb]
Definition : give back
Synonym : return
ตัวอย่างประโยค
Render money.

9. render [verb]
Definition : to surrender someone or something to another
Synonym : deliver, fork out, fork over, fork up, hand over, turn in
ตัวอย่างประโยค
The guard delivered the criminal to the police.
Render up the prisoners.
Render the town to the enemy.
Fork over the money.

10. render [verb]
Definition : show in, or as in, a picture
Synonym : depict, picture, show
ตัวอย่างประโยค
This scene depicts country life.
The face of the child is rendered with much tenderness in this painting.

11. render [verb]
Definition : coat with plastic or cement
ตัวอย่างประโยค
Render the brick walls in the den.

12. render [verb]
Definition : bestow
Synonym : give
ตัวอย่างประโยค
Give homage.
Render thanks.

13. render [verb]
Definition : restate (words) from one language into another language
Synonym : interpret, translate
ตัวอย่างประโยค
I have to translate when my in-laws from Austria visit the U.S..
Can you interpret the speech of the visiting dignitaries?.
She rendered the French poem into English.
He translates for the U.N..

14. render [verb]
Definition : melt (fat or lard) in order to separate out impurities
Synonym : try
ตัวอย่างประโยค
Try the yak butter.
Render fat in a casserole.


ETdict.com, Copyright ©