คำแปล repair แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ repair อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

repair แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. repair [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ซ่อมแซม
Synonym : fix, heal, mend
คำที่เกี่ยวข้อง : แก้ไข

2. repair [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชดเชย
Synonym : atone, compensate
คำที่เกี่ยวข้อง : ชดใช้

3. repair [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การซ่อมแซม
Synonym : amendment, mend
คำที่เกี่ยวข้อง : การแก้ไข

4. repair [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไปเป็นประจำ
Synonym : go


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does repair mean?
The meaning of repair .
1. repair [noun]
Definition : the act of putting something in working order again
Synonym : fix, fixing, fixture, mend, mending, reparation

2. repair [noun]
Definition : a formal way of referring to the condition of something
ตัวอย่างประโยค
The building was in good repair.

3. repair [noun]
Definition : a frequently visited place
Synonym : hangout, haunt, resort, stamping ground

4. repair [verb]
Definition : restore by replacing a part or putting together what is torn or broken
Synonym : bushel, doctor, fix, furbish up, mend, restore, touch on
ตัวอย่างประโยค
She repaired her TV set.
Repair my shoes please.

5. repair [verb]
Definition : make amends for
pay compensation for
Synonym : compensate, indemnify, recompense
ตัวอย่างประโยค
One can never fully repair the suffering and losses of the Jews in the Third Reich.
She was compensated for the loss of her arm in the accident.

6. repair [verb]
Definition : move, travel, or proceed toward some place
Synonym : resort
ตัวอย่างประโยค
He repaired to his cabin in the woods.

7. repair [verb]
Definition : set straight or right
Synonym : amend, rectify, remediate, remedy
ตัวอย่างประโยค
Remedy these deficiencies.
Rectify the inequities in salaries.
Repair an oversight.

8. repair [verb]
Definition : give new life or energy to
Synonym : animate, quicken, reanimate, recreate, renovate, revive, revivify, vivify
ตัวอย่างประโยค
A hot soup will revive me.
This will renovate my spirits.
This treatment repaired my health.


ETdict.com, Copyright ©