คำแปล repel แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ repel อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

repel แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. repel [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขับไล่
Synonym : drive off, repulse
คำที่เกี่ยวข้อง : ไล่

2. repel [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปฏิเสธ
Synonym : refuse, reject
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ยอมรับ

3. repel [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ
Synonym : disgust, revolt


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does repel mean?
The meaning of repel .
1. repel [verb]
Definition : cause to move back by force or influence
Synonym : beat back, drive, force back, push back, repulse
ตัวอย่างประโยค
Repel the enemy.
Push back the urge to smoke.
Beat back the invaders.

2. repel [verb]
Definition : be repellent to
cause aversion in
Synonym : repulse

3. repel [verb]
Definition : force or drive back
Synonym : drive back, fight off, rebuff, repulse
ตัวอย่างประโยค
Repel the attacker.
Fight off the onslaught.
Rebuff the attack.

4. repel [verb]
Definition : reject outright and bluntly
Synonym : rebuff, snub
ตัวอย่างประโยค
She snubbed his proposal.

5. repel [verb]
Definition : fill with distaste
Synonym : disgust, gross out, revolt
ตัวอย่างประโยค
This spoilt food disgusts me.


ETdict.com, Copyright ©