คำแปล replace แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ replace อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

replace แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. replace [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แทนที่
Synonym : substitute, supplant
คำที่เกี่ยวข้อง : แทน

2. replace [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำมาไว้ที่เดิม
Synonym : give back, revert
คำที่เกี่ยวข้อง : นำมาคืน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does replace mean?
The meaning of replace .
1. replace [verb]
Definition : substitute a person or thing for (another that is broken or inefficient or lost or no longer working or yielding what is expected)
ตัวอย่างประโยค
He replaced the old razor blade.
We need to replace the secretary that left a month ago.
The insurance will replace the lost income.
This antique vase can never be replaced.

2. replace [verb]
Definition : take the place or move into the position of
Synonym : supercede, supersede, supervene upon, supplant
ตัวอย่างประโยค
Smith replaced Miller as CEO after Miller left.
The computer has supplanted the slide rule.
Mary replaced Susan as the team's captain and the highest-ranked player in the school.

3. replace [verb]
Definition : put something back where it belongs
Synonym : put back
ตัวอย่างประโยค
Replace the book on the shelf after you have finished reading it.
Please put the clean dishes back in the cabinet when you have washed them.

4. replace [verb]
Definition : put in the place of another
switch seemingly equivalent items
Synonym : exchange, interchange, substitute
ตัวอย่างประโยค
The con artist replaced the original with a fake Rembrandt.
Substitute regular milk with fat-free milk.
Synonyms can be interchanged without a changing the context's meaning.


ETdict.com, Copyright ©