คำแปล reservation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reservation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reservation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reservation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจอง
Synonym : booking, registration
คำที่เกี่ยวข้อง : การสงวน

2. reservation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เขตสงวน
Synonym : sanctuary
คำที่เกี่ยวข้อง : พื้นที่สงวน

3. reservation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อจำกัด
Synonym : condition, proviso
คำที่เกี่ยวข้อง : เงื่อนไข


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reservation mean?
The meaning of reservation .
1. reservation [noun]
Definition : a district that is reserved for particular purpose
Synonym : reserve

2. reservation [noun]
Definition : a statement that limits or restricts some claim
Synonym : qualification
ตัวอย่างประโยค
He recommended her without any reservations.

3. reservation [noun]
Definition : an unstated doubt that prevents you from accepting something wholeheartedly
Synonym : arriere pensee, mental reservation

4. reservation [noun]
Definition : the act of reserving (a place or passage) or engaging the services of (a person or group)
Synonym : booking
ตัวอย่างประโยค
Wondered who had made the booking.

5. reservation [noun]
Definition : the written record or promise of an arrangement by which accommodations are secured in advance

6. reservation [noun]
Definition : something reserved in advance (as a hotel accommodation or a seat on a plane etc.)

7. reservation [noun]
Definition : the act of keeping back or setting aside for some future occasion


ETdict.com, Copyright ©