คำแปล resolution แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ resolution อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

resolution แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. resolution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแก้ปัญหา
Synonym : resolving

2. resolution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การลงมติ

3. resolution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
Synonym : determination, firmness, purpose
คำที่เกี่ยวข้อง : ความตั้งใจอย่างแน่วแน่

4. resolution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มติ
Synonym : proposition, policy
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเห็น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does resolution mean?
The meaning of resolution .
1. resolution [noun]
Definition : a formal expression by a meeting
agreed to by a vote
Synonym : declaration, resolve

2. resolution [noun]
Definition : the ability of a microscope or telescope to measure the angular separation of images that are close together
Synonym : resolving power

3. resolution [noun]
Definition : the trait of being resolute
Synonym : firmness, firmness of purpose, resoluteness, resolve
ตัวอย่างประโยค
His resoluteness carried him through the battle.
It was his unshakeable resolution to finish the work.

4. resolution [noun]
Definition : finding a solution to a problem
Synonym : solving

5. resolution [noun]
Definition : something settled or resolved
the outcome of decision making
Synonym : closure, settlement
ตัวอย่างประโยค
They finally reached a settlement with the union.
They never did achieve a final resolution of their differences.
He needed to grieve before he could achieve a sense of closure.

6. resolution [noun]
Definition : analysis into clear-cut components
Synonym : resolving

7. resolution [noun]
Definition : (computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display
the greater the resolution, the better the picture

8. resolution [noun]
Definition : the subsidence of swelling or other signs of inflammation (especially in a lung)

9. resolution [noun]
Definition : (music) a dissonant chord is followed by a consonant chord

10. resolution [noun]
Definition : a statement that solves a problem or explains how to solve the problem
Synonym : answer, result, solution, solvent
ตัวอย่างประโยค
They were trying to find a peaceful solution.
The answers were in the back of the book.
He computed the result to four decimal places.

11. resolution [noun]
Definition : a decision to do something or to behave in a certain manner
ตัวอย่างประโยค
He always wrote down his New Year's resolutions.


ETdict.com, Copyright ©