คำแปล respect แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ respect อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

respect แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. respect [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเด็น
Synonym : aspect, characteristic, point

2. respect [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเคารพ
Synonym : admiration, esteem, honour
คำที่เกี่ยวข้อง : ความนับถือ

3. respect [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเอาใจใส่
Synonym : consideration, thoughtfulness

4. respect [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคารพ
Synonym : esteem, honour
คำที่เกี่ยวข้อง : นับถือ

5. respect [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอาใจใส่
Synonym : regard, think of
คำที่เกี่ยวข้อง : คำนึงถึง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does respect mean?
The meaning of respect .
1. respect [noun]
Definition : (usually preceded by `in') a detail or point
Synonym : regard
ตัวอย่างประโยค
It differs in that respect.

2. respect [noun]
Definition : the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)
Synonym : esteem, regard
ตัวอย่างประโยค
It is held in esteem.
A man who has earned high regard.

3. respect [noun]
Definition : an attitude of admiration or esteem
Synonym : esteem, regard
ตัวอย่างประโยค
She lost all respect for him.

4. respect [noun]
Definition : a courteous expression (by word or deed) of esteem or regard
Synonym : deference
ตัวอย่างประโยค
His deference to her wishes was very flattering.
Be sure to give my respects to the dean.

5. respect [noun]
Definition : behavior intended to please your parents
Synonym : obedience
ตัวอย่างประโยค
Their children were never very strong on obedience.
He went to law school out of respect for his father's wishes.

6. respect [noun]
Definition : a feeling of friendship and esteem
Synonym : regard
ตัวอย่างประโยค
She mistook his manly regard for love.
He inspires respect.

7. respect [noun]
Definition : courteous regard for people's feelings
Synonym : deference, respectfulness
ตัวอย่างประโยค
In deference to your wishes.
Out of respect for his privacy.

8. respect [verb]
Definition : regard highly
think much of
Synonym : esteem, prise, prize, value
ตัวอย่างประโยค
I respect his judgement.
We prize his creativity.

9. respect [verb]
Definition : show respect towards
Synonym : abide by, honor, honour, observe
ตัวอย่างประโยค
Honor your parents!.


ETdict.com, Copyright ©