คำแปล rest แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rest อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rest แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพักผ่อน
Synonym : relaxation, repose

2. rest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหยุดชั่วขณะ
Synonym : break, cessation, pause
คำที่เกี่ยวข้อง : การนิ่งเฉย

3. rest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตาย
Synonym : death, long sleep

4. rest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่พัก
Synonym : stopping place

5. rest [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พักผ่อน
Synonym : relax, take it easy
คำที่เกี่ยวข้อง : นอนพัก

6. rest [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พักผ่อน
Synonym : relax, take it easy
คำที่เกี่ยวข้อง : นอนพัก

7. rest [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สงบนิ่ง
Synonym : halt, pause
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดนิ่ง

8. rest [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สงบนิ่ง
Synonym : halt, pause
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดนิ่ง

9. rest [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อาศัย
Synonym : depend, rely
คำที่เกี่ยวข้อง : ไว้วางใจ

10. rest [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนที่เหลือ
Synonym : remains, remainder

11. rest [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยังเป็น
Synonym : go on, remain, continue to be
คำที่เกี่ยวข้อง : ยังคง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rest mean?
The meaning of rest .
1. rest [noun]
Definition : something left after other parts have been taken away
Synonym : balance, remainder, residual, residue, residuum
ตัวอย่างประโยค
There was no remainder.
He threw away the rest.
He took what he wanted and I got the balance.

2. rest [noun]
Definition : freedom from activity (work or strain or responsibility)
Synonym : ease, relaxation, repose
ตัวอย่างประโยค
Took his repose by the swimming pool.

3. rest [noun]
Definition : a pause for relaxation
Synonym : relief, respite, rest period
ตัวอย่างประโยค
People actually accomplish more when they take time for short rests.

4. rest [noun]
Definition : a state of inaction
ตัวอย่างประโยค
A body will continue in a state of rest until acted upon.

5. rest [noun]
Definition : euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)
Synonym : eternal rest, eternal sleep, quietus, sleep
ตัวอย่างประโยค
She was laid to rest beside her husband.
They had to put their family pet to sleep.

6. rest [noun]
Definition : a support on which things can be put
ตัวอย่างประโยค
The gun was steadied on a special rest.

7. rest [noun]
Definition : a musical notation indicating a silence of a specified duration

8. rest [verb]
Definition : not move
be in a resting position

9. rest [verb]
Definition : take a short break from one's activities in order to relax
Synonym : breathe, catch one's breath, take a breather

10. rest [verb]
Definition : give a rest to
ตัวอย่างประโยค
He rested his bad leg.
Rest the dogs for a moment.

11. rest [verb]
Definition : have a place in relation to something else
Synonym : lie
ตัวอย่างประโยค
The fate of Bosnia lies in the hands of the West.
The responsibility rests with the Allies.

12. rest [verb]
Definition : be at rest

13. rest [verb]
Definition : stay the same
remain in a certain state
Synonym : remain, stay
ตัวอย่างประโยค
The dress remained wet after repeated attempts to dry it.
Rest assured.
Stay alone.
He remained unmoved by her tears.
The bad weather continued for another week.

14. rest [verb]
Definition : be inherent or innate in
Synonym : repose, reside

15. rest [verb]
Definition : put something in a resting position, as for support or steadying
ตัวอย่างประโยค
Rest your head on my shoulder.

16. rest [verb]
Definition : sit, as on a branch
Synonym : perch, roost
ตัวอย่างประโยค
The birds perched high in the tree.

17. rest [verb]
Definition : rest on or as if on a pillow
Synonym : pillow
ตัวอย่างประโยค
Pillow your head.

18. rest [verb]
Definition : be inactive, refrain from acting
ตัวอย่างประโยค
The committee is resting over the summer.


ETdict.com, Copyright ©