คำแปล result แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ result อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

result แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. result [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นผล
Synonym : appear, ensue, happen
คำที่เกี่ยวข้อง : บังเกิดผล, ให้ผล

2. result [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลลัพธ์
Synonym : effect, outcome
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลตอบ, ผลที่ตามมา

3. Result [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does result mean?
The meaning of result .
1. result [noun]
Definition : a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon
Synonym : consequence, effect, event, issue, outcome, upshot
ตัวอย่างประโยค
The magnetic effect was greater when the rod was lengthwise.
His decision had depressing consequences for business.
He acted very wise after the event.

2. result [noun]
Definition : a statement that solves a problem or explains how to solve the problem
Synonym : answer, resolution, solution, solvent
ตัวอย่างประโยค
They were trying to find a peaceful solution.
The answers were in the back of the book.
He computed the result to four decimal places.

3. result [noun]
Definition : something that results
Synonym : final result, outcome, resultant, termination
ตัวอย่างประโยค
He listened for the results on the radio.

4. result [noun]
Definition : the semantic role of the noun phrase whose referent exists only by virtue of the activity denoted by the verb in the clause
Synonym : resultant role

5. result [verb]
Definition : issue or terminate (in a specified way, state, etc.)
end
Synonym : ensue
ตัวอย่างประโยค
Result in tragedy.

6. result [verb]
Definition : have as a result or residue
Synonym : lead, leave
ตัวอย่างประโยค
The water left a mark on the silk dress.
Her blood left a stain on the napkin.

7. result [verb]
Definition : come about or follow as a consequence
ตัวอย่างประโยค
Nothing will result from this meeting.


ETdict.com, Copyright ©