คำแปล return แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ return อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

return แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. return [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลับคืน
Synonym : come back, go back
คำที่เกี่ยวข้อง : หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ

2. return [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตอบ
Synonym : answer, reply, retort
คำที่เกี่ยวข้อง : โต้ตอบ

3. return [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชดเชย
Synonym : pay back, reimburse
คำที่เกี่ยวข้อง : ชดใช้

4. return [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ผล
Synonym : earn, yield profit
คำที่เกี่ยวข้อง : ได้ผลกำไร

5. return [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลือกกลับเข้าไปอีก
Synonym : elect, choose, vote in

6. return [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตะลูกกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง : เตะกลับ

7. return [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกลับคืน
Synonym : arrival, going back
คำที่เกี่ยวข้อง : การกลับมา

8. return [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลตอบแทน
Synonym : reply, response

9. return [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลกำไร
Synonym : gain, income, profit

10. return [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลูกตีกลับ

11. return [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับการกลับมา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does return mean?
The meaning of return .
1. return [noun]
Definition : document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability
Synonym : income tax return, tax return
ตัวอย่างประโยค
His gross income was enough that he had to file a tax return.

2. return [noun]
Definition : a coming to or returning home
Synonym : homecoming
ตัวอย่างประโยค
On his return from Australia we gave him a welcoming party.

3. return [noun]
Definition : the occurrence of a change in direction back in the opposite direction
Synonym : coming back

4. return [noun]
Definition : getting something back again
Synonym : regaining, restitution, restoration
ตัวอย่างประโยค
Upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing.

5. return [noun]
Definition : the act of going back to a prior location
ตัวอย่างประโยค
They set out on their return to the base camp.

6. return [noun]
Definition : the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property
Synonym : issue, payoff, proceeds, take, takings, yield
ตัวอย่างประโยค
The average return was about 5%.

7. return [noun]
Definition : happening again (especially at regular intervals)
Synonym : recurrence
ตัวอย่างประโยค
The return of spring.

8. return [noun]
Definition : a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)
Synonym : comeback, counter, rejoinder, replication, retort, riposte
ตัวอย่างประโยค
It brought a sharp rejoinder from the teacher.

9. return [noun]
Definition : the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed
Synonym : return key

10. return [noun]
Definition : a reciprocal group action
Synonym : getting even, paying back
ตัวอย่างประโยค
In return we gave them as good as we got.

11. return [noun]
Definition : a tennis stroke that sends the ball back to the other player
ตัวอย่างประโยค
He won the point on a cross-court return.

12. return [noun]
Definition : (American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble

13. return [noun]
Definition : the act of someone appearing again
Synonym : reappearance
ตัวอย่างประโยค
His reappearance as Hamlet has been long awaited.

14. return [verb]
Definition : go or come back to place, condition, or activity where one has been before
ตัวอย่างประโยค
Return to your native land.
The professor returned to his teaching position after serving as Dean.

15. return [verb]
Definition : give back
Synonym : render
ตัวอย่างประโยค
Render money.

16. return [verb]
Definition : go back to a previous state
Synonym : regress, retrovert, revert, turn back
ตัวอย่างประโยค
We reverted to the old rules.

17. return [verb]
Definition : go back to something earlier
Synonym : come back, hark back, recall
ตัวอย่างประโยค
This harks back to a previous remark of his.

18. return [verb]
Definition : bring back to the point of departure
Synonym : bring back, take back

19. return [verb]
Definition : return in kind
ตัวอย่างประโยค
Return a compliment.
Return her love.

20. return [verb]
Definition : make a return
ตัวอย่างประโยค
Return a kickback.

21. return [verb]
Definition : answer back
Synonym : come back, rejoin, repay, retort, riposte

22. return [verb]
Definition : be restored
Synonym : come back
ตัวอย่างประโยค
Her old vigor returned.

23. return [verb]
Definition : pay back
Synonym : give back, refund, repay
ตัวอย่างประโยค
Please refund me my money.

24. return [verb]
Definition : pass down
Synonym : deliver, render
ตัวอย่างประโยค
Render a verdict.
Deliver a judgment.

25. return [verb]
Definition : elect again
Synonym : reelect

26. return [verb]
Definition : be inherited by
Synonym : devolve, fall, pass
ตัวอย่างประโยค
The estate fell to my sister.
The land returned to the family.
The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead.

27. return [verb]
Definition : return to a previous position
in mathematics
ตัวอย่างประโยค
The point returned to the interior of the figure.

28. return [verb]
Definition : give or supply
Synonym : generate, give, render, yield
ตัวอย่างประโยค
The cow brings in 5 liters of milk.
This year's crop yielded 1,000 bushels of corn.
The estate renders some revenue for the family.

29. return [verb]
Definition : submit (a report, etc.) to someone in authority
ตัวอย่างประโยค
Submit a bill to a legislative body.


ETdict.com, Copyright ©