คำแปล review แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ review อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

review แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. review [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทบทวน
Synonym : examination, inspection
คำที่เกี่ยวข้อง : การตรวจสอบอีก, การพิจารณาใหม่

2. review [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทวิจารณ์
Synonym : criticism, evaluation

3. review [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตรวจสอบ
Synonym : examine, inspect

4. review [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียนบทวิจารณ์
Synonym : criticize, evaluate

5. review [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทบทวน
Synonym : reconsider, rethink
คำที่เกี่ยวข้อง : พิจารณาใหม่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does review mean?
The meaning of review .
1. review [noun]
Definition : a new appraisal or evaluation
Synonym : reappraisal, reassessment, revaluation

2. review [noun]
Definition : an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play)
Synonym : critical review, critique, review article

3. review [noun]
Definition : a subsequent examination of a patient for the purpose of monitoring earlier treatment
Synonym : follow-up, followup, reexamination

4. review [noun]
Definition : (accounting) a service (less exhaustive than an audit) that provides some assurance to interested parties as to the reliability of financial data
Synonym : limited review

5. review [noun]
Definition : a variety show with topical sketches and songs and dancing and comedians
Synonym : revue

6. review [noun]
Definition : a periodical that publishes critical essays on current affairs or literature or art

7. review [noun]
Definition : a summary at the end that repeats the substance of a longer discussion
Synonym : recap, recapitulation

8. review [noun]
Definition : (law) a judicial reexamination of the proceedings of a court (especially by an appellate court)

9. review [noun]
Definition : practice intended to polish performance or refresh the memory
Synonym : brushup

10. review [noun]
Definition : a formal or official examination
Synonym : inspection
ตัวอย่างประโยค
The platoon stood ready for review.
We had to wait for the inspection before we could use the elevator.

11. review [verb]
Definition : look at again
examine again
Synonym : reexamine
ตัวอย่างประโยค
Let's review your situation.

12. review [verb]
Definition : appraise critically
Synonym : critique
ตัวอย่างประโยค
She reviews books for the New York Times.
Please critique this performance.

13. review [verb]
Definition : hold a review (of troops)
Synonym : go over, survey

14. review [verb]
Definition : refresh one's memory
Synonym : brush up, refresh
ตัวอย่างประโยค
I reviewed the material before the test.

15. review [verb]
Definition : look back upon (a period of time, sequence of events)
remember
Synonym : look back, retrospect
ตัวอย่างประโยค
She reviewed her achievements with pride.


ETdict.com, Copyright ©