คำแปล rhyme แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rhyme อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rhyme แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rhyme [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงสัมผัสในบทกวี
Synonym : assonance, prosody
คำที่เกี่ยวข้อง : คำสัมผัส

2. rhyme [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทกวี
Synonym : poetry

3. rhyme [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้เสียงสัมผัส
Synonym : alliterate, assonate

4. rhyme [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียนบทกวี

5. rhyme [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียนบทกวี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rhyme mean?
The meaning of rhyme .
1. rhyme [noun]
Definition : correspondence in the sounds of two or more lines (especially final sounds)
Synonym : rime

2. rhyme [noun]
Definition : a piece of poetry
Synonym : verse

3. rhyme [verb]
Definition : compose rhymes
Synonym : rime

4. rhyme [verb]
Definition : be similar in sound, especially with respect to the last syllable
Synonym : rime
ตัวอย่างประโยค
Hat and cat rhyme.


ETdict.com, Copyright ©