คำแปล rhythm แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rhythm อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rhythm แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rhythm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จังหวะดนตรี
Synonym : cadence, lilt

2. rhythm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จังหวะสัมผัสในกวี
Synonym : accent

3. rhythm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จังหวะ
Synonym : cycle, tempo
คำที่เกี่ยวข้อง : การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

4. rhythm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสอดคล้อง

5. rhythm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลีลา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rhythm mean?
The meaning of rhythm .
1. rhythm [noun]
Definition : the basic rhythmic unit in a piece of music
Synonym : beat, musical rhythm
ตัวอย่างประโยค
The piece has a fast rhythm.
The conductor set the beat.

2. rhythm [noun]
Definition : recurring at regular intervals
Synonym : regular recurrence

3. rhythm [noun]
Definition : an interval during which a recurring sequence of events occurs
Synonym : cycle, round
ตัวอย่างประโยค
The never-ending cycle of the seasons.

4. rhythm [noun]
Definition : the arrangement of spoken words alternating stressed and unstressed elements
Synonym : speech rhythm
ตัวอย่างประโยค
The rhythm of Frost's poetry.

5. rhythm [noun]
Definition : natural family planning in which ovulation is assumed to occur 14 days before the onset of a period (the fertile period would be assumed to extend from day 10 through day 18 of her cycle)
Synonym : calendar method, calendar method of birth control, rhythm method, rhythm method of birth control


ETdict.com, Copyright ©