คำแปล ride แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ride อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ride แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขี่
Synonym : bridle
คำที่เกี่ยวข้อง : ควบม้า

2. ride [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขี่
Synonym : bridle
คำที่เกี่ยวข้อง : ควบม้า

3. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์
Synonym : bicycle, motocycle

4. ride [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์
Synonym : bicycle, motocycle

5. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
Synonym : be carried, travel

6. ride [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
Synonym : be carried, travel

7. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้นลิฟท์
Synonym : lift

8. ride [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขึ้นลิฟท์
Synonym : lift

9. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ควบคุม
Synonym : handle, control
คำที่เกี่ยวข้อง : บังคับ

10. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลอย
Synonym : float
คำที่เกี่ยวข้อง : ล่องลอย

11. ride [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อาศัย
Synonym : depend on

12. ride [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โต้ (คลื่น)
Synonym : sail

13. ride [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า
Synonym : journey, trip

14. ride [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขี่ยานพาหนะ
Synonym : drive

15. ride [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ride mean?
The meaning of ride .
1. ride [noun]
Definition : a journey in a vehicle (usually an automobile)
Synonym : drive
ตัวอย่างประโยค
He took the family for a drive in his new car.

2. ride [noun]
Definition : a mechanical device that you ride for amusement or excitement

3. ride [verb]
Definition : sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions
Synonym : sit
ตัวอย่างประโยค
She never sat a horse!.
Did you ever ride a camel?.
The girl liked to drive the young mare.

4. ride [verb]
Definition : be carried or travel on or in a vehicle
ตัวอย่างประโยค
I ride to work in a bus.
He rides the subway downtown every day.

5. ride [verb]
Definition : continue undisturbed and without interference
ตัวอย่างประโยค
Let it ride.

6. ride [verb]
Definition : move like a floating object
ตัวอย่างประโยค
The moon rode high in the night sky.

7. ride [verb]
Definition : harass with persistent criticism or carping
Synonym : bait, cod, rag, rally, razz, tantalise, tantalize, taunt, tease, twit
ตัวอย่างประโยค
The children teased the new teacher.
Don't ride me so hard over my failure.
His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie.

8. ride [verb]
Definition : be sustained or supported or borne
ตัวอย่างประโยค
His glasses rode high on his nose.
The child rode on his mother's hips.
She rode a wave of popularity.
The brothers rode to an easy victory on their father's political name.

9. ride [verb]
Definition : have certain properties when driven
Synonym : drive
ตัวอย่างประโยค
This car rides smoothly.
My new truck drives well.

10. ride [verb]
Definition : be contingent on
Synonym : depend on, depend upon, devolve on, hinge on, hinge upon, turn on
ตัวอย่างประโยค
The outcomes rides on the results of the election.
Your grade will depends on your homework.

11. ride [verb]
Definition : lie moored or anchored
ตัวอย่างประโยค
Ship rides at anchor.

12. ride [verb]
Definition : sit on and control a vehicle
ตัวอย่างประโยค
He rides his bicycle to work every day.
She loves to ride her new motorcycle through town.

13. ride [verb]
Definition : climb up on the body
ตัวอย่างประโยค
Shorts that ride up.
This skirt keeps riding up my legs.

14. ride [verb]
Definition : ride over, along, or through
ตัวอย่างประโยค
Ride the freeways of California.

15. ride [verb]
Definition : keep partially engaged by slightly depressing a pedal with the foot
ตัวอย่างประโยค
Don't ride the clutch!.

16. ride [verb]
Definition : copulate with
Synonym : mount
ตัวอย่างประโยค
The bull was riding the cow.


ETdict.com, Copyright ©