คำแปล ring แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ring อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ring แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แหวน

2. ring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วงแหวน
Synonym : circle
คำที่เกี่ยวข้อง : วงกลม, วง

3. ring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห่วง
Synonym : hoop: loop
คำที่เกี่ยวข้อง : ล้อ

4. ring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มคณะ
Synonym : band, gang, group

5. ring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อที่ที่เป็นวงกลม
Synonym : arena
คำที่เกี่ยวข้อง : สนามวงกลม, สนามมวย

6. ring [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ล้อม
Synonym : encircle, gird
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดล้อม, ล้อมวง

7. ring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ล้อม
Synonym : encircle, gird
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดล้อม, ล้อมวง

8. ring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใส่ห่วง
Synonym : girdle
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่ปลอก, สนตะพาย

9. ring [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สั่นกระดิ่ง
Synonym : chime
คำที่เกี่ยวข้อง : เคาะระฆัง

10. ring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สั่นกระดิ่ง
Synonym : chime
คำที่เกี่ยวข้อง : เคาะระฆัง

11. ring [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งเสียงดังกังวาน
Synonym : clang, peal
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งเสียงดังก้อง

12. ring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเสียงสะท้อน
Synonym : clang, peal
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำเสียงก้อง

13. ring [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โทรศัพท์
Synonym : call, telephone

14. ring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงกระดิ่ง
Synonym : chime, knell, peal
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงดังกังวาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ring mean?
The meaning of ring .
1. ring [noun]
Definition : a characteristic sound
ตัวอย่างประโยค
It has the ring of sincerity.

2. ring [noun]
Definition : a toroidal shape
Synonym : anchor ring, annulus, doughnut, halo
ตัวอย่างประโยค
A ring of ships in the harbor.
A halo of smoke.

3. ring [noun]
Definition : a rigid circular band of metal or wood or other material used for holding or fastening or hanging or pulling
Synonym : hoop
ตัวอย่างประโยค
There was still a rusty iron hoop for tying a horse.

4. ring [noun]
Definition : (chemistry) a chain of atoms in a molecule that forms a closed loop
Synonym : closed chain

5. ring [noun]
Definition : an association of criminals
Synonym : gang, mob, pack
ตัวอย่างประโยค
Police tried to break up the gang.
A pack of thieves.

6. ring [noun]
Definition : the sound of a bell ringing
Synonym : ringing, tintinnabulation
ตัวอย่างประโยค
The distinctive ring of the church bell.
The ringing of the telephone.
The tintinnabulation that so voluminously swells from the ringing and the dinging of the bells.

7. ring [noun]
Definition : a platform usually marked off by ropes in which contestants box or wrestle

8. ring [noun]
Definition : jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger
Synonym : band
ตัวอย่างประโยค
She had rings on every finger.
He noted that she wore a wedding band.

9. ring [noun]
Definition : a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration)
Synonym : band

10. ring [verb]
Definition : sound loudly and sonorously
Synonym : peal
ตัวอย่างประโยค
The bells rang.

11. ring [verb]
Definition : ring or echo with sound
Synonym : echo, resound, reverberate
ตัวอย่างประโยค
The hall resounded with laughter.

12. ring [verb]
Definition : make (bells) ring, often for the purposes of musical edification
Synonym : knell
ตัวอย่างประโยค
Ring the bells.
My uncle rings every Sunday at the local church.

13. ring [verb]
Definition : get or try to get into communication (with someone) by telephone
Synonym : call, call up, phone, telephone
ตัวอย่างประโยค
I tried to call you all night.
Take two aspirin and call me in the morning.

14. ring [verb]
Definition : extend on all sides of simultaneously
encircle
Synonym : border, environ, skirt, surround
ตัวอย่างประโยค
The forest surrounds my property.

15. ring [verb]
Definition : attach a ring to the foot of, in order to identify
Synonym : band
ตัวอย่างประโยค
Ring birds.
Band the geese to observe their migratory patterns.


ETdict.com, Copyright ©