คำแปล rip แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rip อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rip แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. RIP [abbreviation, ย่อ]
คำแปล/ความหมาย : ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace)
Synonym : R.I.P
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอให้ไปที่สงบ

2. rip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉีก
Synonym : cut, split, tear
คำที่เกี่ยวข้อง : กรีด, ตัด

3. rip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉีก
Synonym : cut, split, tear
คำที่เกี่ยวข้อง : กรีด, ตัด

4. rip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การฉีก
Synonym : cut, split, tear
คำที่เกี่ยวข้อง : การกรีด, การตัด

5. rip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คลื่นยักษ์
Synonym : riptide

6. rip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนเสเพล
Synonym : loose fellow, profligate
คำที่เกี่ยวข้อง : คนไร้ค่า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rip mean?
The meaning of rip .
1. rip [noun]
Definition : a dissolute man in fashionable society
Synonym : blood, profligate, rake, rakehell, roue

2. rip [noun]
Definition : an opening made forcibly as by pulling apart
Synonym : rent, snag, split, tear
ตัวอย่างประโยค
There was a rip in his pants.
She had snags in her stockings.

3. rip [noun]
Definition : a stretch of turbulent water in a river or the sea caused by one current flowing into or across another current
Synonym : countercurrent, crosscurrent, riptide, tide rip

4. rip [noun]
Definition : the act of rending or ripping or splitting something
Synonym : rent, split
ตัวอย่างประโยค
He gave the envelope a vigorous rip.

5. rip [verb]
Definition : tear or be torn violently
Synonym : pull, rend, rive
ตัวอย่างประโยค
The curtain ripped from top to bottom.
Pull the cooked chicken into strips.

6. rip [verb]
Definition : move precipitously or violently
ตัวอย่างประโยค
The tornado ripped along the coast.

7. rip [verb]
Definition : cut (wood) along the grain

8. rip [verb]
Definition : criticize or abuse strongly and violently
ตัวอย่างประโยค
The candidate ripped into his opponent mercilessly.


ETdict.com, Copyright ©