คำแปล roll in แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ roll in อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

roll in แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. roll in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ซัดเข้ามา
คำที่เกี่ยวข้อง : ม้วนตัวเข้ามา, ตลบเข้ามา

2. roll in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : หลั่งไหลเข้ามาอย่างมาก

3. roll in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มีเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่ดี (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : wallow in


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does roll in mean?
The meaning of roll in .
1. roll in [verb]
Definition : pour or flow in a steady stream
ตัวอย่างประโยค
Mist rolled in from the sea.
Tourists rolled in from the neighboring countryside.

2. rolling pin [noun]
Definition : utensil consisting of a cylinder (usually of wood) with a handle at each end
used to roll out dough
Synonym : rolling pin


ETdict.com, Copyright ©