คำแปล rude แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rude อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rude แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rude [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หยาบคาย
Synonym : coarse, rough, uncouth
Antonym : cultured,suave
คำที่เกี่ยวข้อง : หยาบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rude mean?
The meaning of rude .
1. rude [adjective]
Definition : socially incorrect in behavior
Synonym : bad-mannered, ill-mannered, unmannered, unmannerly
ตัวอย่างประโยค
Resentment flared at such an unmannered intrusion.

2. rude [adjective]
Definition : (of persons) lacking in refinement or grace
Synonym : bounderish, ill-bred, lowbred, underbred, yokelish

3. rude [adjective]
Definition : lacking civility or good manners
Synonym : uncivil
ตัวอย่างประโยค
Want nothing from you but to get away from your uncivil tongue.

4. rude [adjective]
Definition : (used especially of commodities) being unprocessed or manufactured using only simple or minimal processes
Synonym : natural, raw
ตัวอย่างประโยค
Natural yogurt.
Natural produce.
Raw wool.
Raw sugar.
Bales of rude cotton.

5. rude [adjective]
Definition : belonging to an early stage of technical development
characterized by simplicity and (often) crudeness
Synonym : crude, primitive
ตัวอย่างประโยค
The crude weapons and rude agricultural implements of early man.
Primitive movies of the 1890s.
Primitive living conditions in the Appalachian mountains.


ETdict.com, Copyright ©