คำแปล scratch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ scratch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

scratch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. scratch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ครูดออก
คำที่เกี่ยวข้อง : ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด

2. scratch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกา

3. scratch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก

4. scratch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนตัวจากการแข่งขัน

5. scratch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนตัวจากการแข่งขัน

6. scratch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยข่วน
คำที่เกี่ยวข้อง : รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does scratch mean?
The meaning of scratch .
1. scratch [noun]
Definition : an abraded area where the skin is torn or worn off
Synonym : abrasion, excoriation, scrape

2. scratch [noun]
Definition : a depression scratched or carved into a surface
Synonym : dent, incision, prick, slit

3. scratch [noun]
Definition : informal terms for money
Synonym : boodle, bread, cabbage, clams, dinero, dough, gelt, kale, lettuce, lolly, loot, lucre, moolah, pelf, shekels, simoleons, sugar, wampum

4. scratch [noun]
Definition : a competitor who has withdrawn from competition

5. scratch [noun]
Definition : a line indicating the location of the start of a race or a game
Synonym : scratch line, start, starting line

6. scratch [noun]
Definition : dry mash for poultry
Synonym : chicken feed

7. scratch [noun]
Definition : a harsh noise made by scraping
Synonym : scrape, scraping, scratching
ตัวอย่างประโยค
The scrape of violin bows distracted her.

8. scratch [noun]
Definition : poor handwriting
Synonym : cacography, scrawl, scribble

9. scratch [noun]
Definition : (golf) a handicap of zero strokes
ตัวอย่างประโยค
A golfer who plays at scratch should be able to achieve par on a course.

10. scratch [noun]
Definition : an indication of damage
Synonym : mark, scar, scrape

11. scratch [verb]
Definition : cause friction
Synonym : chafe, fray, fret, rub
ตัวอย่างประโยค
My sweater scratches.

12. scratch [verb]
Definition : cut the surface of
wear away the surface of
Synonym : scrape, scratch up

13. scratch [verb]
Definition : scrape or rub as if to relieve itching
Synonym : itch, rub
ตัวอย่างประโยค
Don't scratch your insect bites!.

14. scratch [verb]
Definition : postpone indefinitely or annul something that was scheduled
Synonym : call off, cancel, scrub
ตัวอย่างประโยค
Call off the engagement.
Cancel the dinner party.
We had to scrub our vacation plans.
Scratch that meeting--the chair is ill.

15. scratch [verb]
Definition : remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line
Synonym : excise, expunge, strike
ตัวอย่างประโยค
Please strike this remark from the record.
Scratch that remark.

16. scratch [verb]
Definition : gather (money or other resources) together over time
Synonym : come up, scrape, scrape up
ตัวอย่างประโยค
She had scraped together enough money for college.
They scratched a meager living.

17. scratch [verb]
Definition : carve, cut, or etch into a material or surface
Synonym : engrave, grave, inscribe
ตัวอย่างประโยค
Engrave a pen.
Engraved the trophy cupt with the winner's.
The lovers scratched their names into the bark of the tree.


ETdict.com, Copyright ©