คำแปล screen แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ screen อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

screen แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. screen [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ม่าน
Synonym : cloak, curtain, shield
คำที่เกี่ยวข้อง : บังตา, ฉาก, ที่กำบัง

2. screen [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จอภาพยนตร์
Synonym : film screen, movie screen, silver screen, TV screen
คำที่เกี่ยวข้อง : จอภาพ, จอ

3. screen [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกำบัง
คำที่เกี่ยวข้อง : การอำพราง, การปกปิด

4. screen [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตะแกรง
Synonym : sieve
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่กรอง, กระชอน

5. screen [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปกปิด
Synonym : conceal, mask, veil
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ่อนเร้น

6. screen [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง)
คำที่เกี่ยวข้อง : คุ้มครอง, ปกป้อง

7. screen [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คัดเลือก
Synonym : eliminate, select, sift
คำที่เกี่ยวข้อง : แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง

8. screen [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติดม่าน
คำที่เกี่ยวข้อง : ติดฉาก

9. screen [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉายภาพยนตร์
Synonym : broadcast, present, show
คำที่เกี่ยวข้อง : ฉายบนจอ (ภาพยนตร์, ทีวี ฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does screen mean?
The meaning of screen .
1. screen [noun]
Definition : a white or silvered surface where pictures can be projected for viewing
Synonym : projection screen, silver screen

2. screen [noun]
Definition : a protective covering that keeps things out or hinders sight
Synonym : blind
ตัวอย่างประโยค
They had just moved in and had not put up blinds yet.

3. screen [noun]
Definition : the display that is electronically created on the surface of the large end of a cathode-ray tube
Synonym : crt screen

4. screen [noun]
Definition : a covering that serves to conceal or shelter something
Synonym : concealment, cover, covert
ตัวอย่างประโยค
A screen of trees afforded privacy.
Under cover of darkness.
The brush provided a covert for game.
The simplest concealment is to match perfectly the color of the background.

5. screen [noun]
Definition : a protective covering consisting of netting
can be mounted in a frame
ตัวอย่างประโยค
They put screens in the windows for protection against insects.
A metal screen protected the observers.

6. screen [noun]
Definition : the personnel of the film industry
Synonym : filmdom, screenland
ตัวอย่างประโยค
A star of stage and screen.

7. screen [noun]
Definition : a strainer for separating lumps from powdered material or grading particles
Synonym : sieve

8. screen [noun]
Definition : a door that consists of a frame holding metallic or plastic netting
used to allow ventilation and to keep insects from entering a building through the open door
Synonym : screen door
ตัวอย่างประโยค
He heard the screen slam as she left.

9. screen [noun]
Definition : partition consisting of a decorative frame or panel that serves to divide a space

10. screen [verb]
Definition : test or examine for the presence of disease or infection
Synonym : test
ตัวอย่างประโยค
Screen the blood for the HIV virus.

11. screen [verb]
Definition : examine methodically
ตัวอย่างประโยค
Screen the suitcases.

12. screen [verb]
Definition : examine in order to test suitability
Synonym : screen out, sieve, sort
ตัวอย่างประโยค
Screen these samples.
Screen the job applicants.

13. screen [verb]
Definition : project onto a screen for viewing
ตัวอย่างประโยค
Screen a film.

14. screen [verb]
Definition : prevent from entering
Synonym : block out
ตัวอย่างประโยค
Block out the strong sunlight.

15. screen [verb]
Definition : separate with a riddle, as grain from chaff
Synonym : riddle

16. screen [verb]
Definition : protect, hide, or conceal from danger or harm
Synonym : shield


ETdict.com, Copyright ©