คำแปล see แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ see อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

see แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เห็น
Synonym : visualize, behold, know, recognize
คำที่เกี่ยวข้อง : รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา

2. see [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง : รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา

3. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดู
Synonym : look at, view, gaze, pay attention to, stare
คำที่เกี่ยวข้อง : มอง, จ้องมอง, แล

4. see [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดู
คำที่เกี่ยวข้อง : มอง, จ้องมอง, แล

5. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง

6. see [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้าใจ
Synonym : comprehend, understand, perceive
คำที่เกี่ยวข้อง : เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง

7. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไปหา
Synonym : attend, escort, speak to, have a conference with, consult, discuss, visit
คำที่เกี่ยวข้อง : เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์

8. see [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คบหา
คำที่เกี่ยวข้อง : คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ

9. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พบ
คำที่เกี่ยวข้อง : เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน

10. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จินตนาการ
Synonym : imagine, dream
คำที่เกี่ยวข้อง : วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก

11. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อ
Synonym : believe
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อว่า

12. see [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตรวจสอบ
Synonym : inspect, observe, notice, ascertain, ensure
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู

13. see [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พิจารณา
Synonym : consider, decide
คำที่เกี่ยวข้อง : มีความเห็น

14. see [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พิจารณา
Synonym : consider, decide
คำที่เกี่ยวข้อง : มีความเห็น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does see mean?
The meaning of see .
1. see [noun]
Definition : the seat within a bishop's diocese where his cathedral is located

2. see [verb]
Definition : perceive by sight or have the power to perceive by sight
ตัวอย่างประโยค
You have to be a good observer to see all the details.
Can you see the bird in that tree?.
He is blind--he cannot see.

3. see [verb]
Definition : perceive (an idea or situation) mentally
Synonym : realise, realize, understand
ตัวอย่างประโยค
Now I see!.
I just can't see your point.
Does she realize how important this decision is?.
I don't understand the idea.

4. see [verb]
Definition : perceive or be contemporaneous with
Synonym : find, witness
ตัวอย่างประโยค
We found Republicans winning the offices.
You'll see a lot of cheating in this school.
The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions.
I want to see results.

5. see [verb]
Definition : imagine
conceive of
see in one's mind
Synonym : envision, fancy, figure, image, picture, project, visualise, visualize
ตัวอย่างประโยค
I can't see him on horseback!.
I can see what will happen.
I can see a risk in this strategy.

6. see [verb]
Definition : deem to be
Synonym : consider, reckon, regard, view
ตัวอย่างประโยค
She views this quite differently from me.
I consider her to be shallow.
I don't see the situation quite as negatively as you do.

7. see [verb]
Definition : get to know or become aware of, usually accidentally
Synonym : discover, find out, get a line, get wind, get word, hear, learn, pick up
ตัวอย่างประโยค
I learned that she has two grown-up children.
I see that you have been promoted.

8. see [verb]
Definition : see or watch
Synonym : catch, take in, view, watch
ตัวอย่างประโยค
View a show on television.
This program will be seen all over the world.
View an exhibition.
Catch a show on Broadway.
See a movie.

9. see [verb]
Definition : come together
Synonym : come across, encounter, meet, run across, run into
ตัวอย่างประโยค
I'll probably see you at the meeting.
How nice to see you again!.

10. see [verb]
Definition : find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort
Synonym : ascertain, check, determine, find out, learn, watch
ตัวอย่างประโยค
I want to see whether she speaks French.
See whether it works.
Find out if he speaks Russian.
Check whether the train leaves on time.

11. see [verb]
Definition : be careful or certain to do something
make certain of something
Synonym : ascertain, assure, check, control, ensure, insure, see to it
ตัวอย่างประโยค
He verified that the valves were closed.
See that the curtains are closed.
Control the quality of the product.

12. see [verb]
Definition : go to see for professional or business reasons
ตัวอย่างประโยค
You should see a lawyer.
We had to see a psychiatrist.

13. see [verb]
Definition : go to see for a social visit
ตัวอย่างประโยค
I went to see my friend Mary the other day.

14. see [verb]
Definition : go to see a place, as for entertainment
Synonym : visit
ตัวอย่างประโยค
We went to see the Eiffel Tower in the morning.

15. see [verb]
Definition : take charge of or deal with
Synonym : attend, look, take care
ตัวอย่างประโยค
Could you see about lunch?.
I must attend to this matter.
She took care of this business.

16. see [verb]
Definition : receive as a specified guest
ตัวอย่างประโยค
The doctor will see you now.
The minister doesn't see anybody before noon.

17. see [verb]
Definition : date regularly
have a steady relationship with
Synonym : date, go out, go steady
ตัวอย่างประโยค
Did you know that she is seeing an older man?.
He is dating his former wife again!.

18. see [verb]
Definition : see and understand, have a good eye
ตัวอย่างประโยค
The artist must first learn to see.

19. see [verb]
Definition : deliberate or decide
ตัวอย่างประโยค
See whether you can come tomorrow.
Let's see--which movie should we see tonight?.

20. see [verb]
Definition : observe as if with an eye
ตัวอย่างประโยค
The camera saw the burglary and recorded it.

21. see [verb]
Definition : observe, check out, and look over carefully or inspect
Synonym : examine
ตัวอย่างประโยค
The customs agent examined the baggage.
I must see your passport before you can enter the country.

22. see [verb]
Definition : go or live through
Synonym : experience, go through
ตัวอย่างประโยค
We had many trials to go through.
He saw action in Viet Nam.

23. see [verb]
Definition : accompany or escort
Synonym : escort
ตัวอย่างประโยค
I'll see you to the door.

24. see [verb]
Definition : match or meet
ตัวอย่างประโยค
I saw the bet of one of my fellow players.

25. see [verb]
Definition : make sense of
assign a meaning to
Synonym : construe, interpret
ตัวอย่างประโยค
What message do you see in this letter?.
How do you interpret his behavior?.


ETdict.com, Copyright ©