คำแปล send แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ send อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

send แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. send [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่ง
Synonym : transmit, forward
คำที่เกี่ยวข้อง : นำส่ง, จัดส่ง

2. send [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อยออก
Synonym : fling, hurl, propel
คำที่เกี่ยวข้อง : เปล่งออกมา, ขับออก

3. send [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

4. send [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

5. send [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ปิติยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ตื่นเต้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does send mean?
The meaning of send .
1. send [verb]
Definition : cause to go somewhere
Synonym : direct
ตัวอย่างประโยค
The explosion sent the car flying in the air.
She sent her children to camp.
He directed all his energies into his dissertation.

2. send [verb]
Definition : to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place
Synonym : send out
ตัวอย่างประโยค
He had sent the dispatches downtown to the proper people and had slept.

3. send [verb]
Definition : cause to be directed or transmitted to another place
Synonym : mail, post
ตัวอย่างประโยค
Send me your latest results.
I'll mail you the paper when it's written.

4. send [verb]
Definition : transport commercially
Synonym : ship, transport

5. send [verb]
Definition : assign to a station
Synonym : place, post, station

6. send [verb]
Definition : transfer
Synonym : get off, send off
ตัวอย่างประโยค
The spy sent the classified information off to Russia.

7. send [verb]
Definition : cause to be admitted
of persons to an institution
Synonym : charge, commit, institutionalise, institutionalize
ตัวอย่างประโยค
After the second episode, she had to be committed.
He was committed to prison.

8. send [verb]
Definition : broadcast over the airwaves, as in radio or television
Synonym : air, beam, broadcast, transmit
ตัวอย่างประโยค
We cannot air this X-rated song.


ETdict.com, Copyright ©